Gebruikersovereenkomst

Algemene Voorwaarden
Utrecht Fiets

 

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:

de overeenkomst tussen Utrecht Fietsen en Huurder voor het gebruik van de Fiets door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Utrecht Fietsen en Huurder;

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden Utrecht Fietsen die van toepassing zijn op ieder Abonnement;

Einddatum:

de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;

Fiets:

de door Utrecht Fietsen op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde fiets voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder:

iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Utrecht Fietsen een Abonnement afsluit;

Onterechte Ruil:

heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;

Utrecht Fietsen:

Utrecht Fietsen B.V., Nobelstraat 293, 3512 EM Utrecht en met KVK-nummer 58932798;

Ruil:

het oplossen door Utrecht Fietsen van een probleem voor Huurder met betrekking tot de Fiets door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets.2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Utrecht Fietsen en Huurder.
2.2 Afspraken tussen Utrecht Fietsen en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een medewerker van Utrecht Fietsen.
2.3 Alle door Utrecht Fietsen genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets.
3.2 De Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel.
3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis ruilen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

  • het gratis repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast, een gescheurd zadel en kapotte verlichting;
  • het zo nodig gratis omruilen van de Fiets binnen de stadsgrenzen van Utrecht, waar Utrecht Fietsen actief is.

3.4 Utrecht Fietsen beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets. Wanneer Huurder een sleutel verliest of de sleutel is beschadigd, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Utrecht Fietsen. De kosten hiervoor zijn €15,- per sleutel.
3.5 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Utrecht Fietsen te worden geretourneerd.
3.6 De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de Fiets, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met Utrecht Fietsen.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed huisvader.
4.2 De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.
4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
4.4 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Utrecht Fietsen. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.
4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Utrecht Fietsen, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
4.7 Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.
4.8 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

5. Ruilen

5.1 Utrecht Fietsen streeft ernaar een fiets direct te Ruilen nadat de Huurder per telefoon of e-mail contact met Utrecht Fietsen heeft opgenomen. Ruilen gebeurt op afspraak met Huurder.
5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.
5.3 Ruilen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets en alleen op locatie van Utrecht Fietsen.
5.4 Bij het omwisselen van een Fiets door Utrecht Fietsen wordt de Fiets inclusief sleutel door Huurder overgedragen aan Utrecht Fietsen.

6. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van drie maanden. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.
6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste drie maanden worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.
6.3 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Utrecht Fietsen loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Utrecht Fietsen is ontvangen (de ‘Einddatum’).
6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.
6.5 De Fiets en de sleutel dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Utrecht Fietsen te worden ingeleverd.
6.6 Wanneer de Fiets door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen.
6.7 Voordat de Fiets is ingeleverd bij Utrecht Fietsen kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Utrecht Fietsen.
6.8 In het geval Huurder binnen zes maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een bedrag van €25,- aan opstartkosten verschuldigd.
6.9 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Utrecht Fietsen, is Huurder een boete verschuldigd van €3,- per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Utrecht Fietsen of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.
6.10 Als de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Utrecht Fietsen en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Utrecht Fietsen aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Utrecht Fietsen geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Utrecht Fietsen om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Type Abonnement

Vastgestelde schadevergoeding

Original Abonnement

€175,-

Tabel 1: Hoogte schadevergoeding 

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Utrecht Fietsen, de sleutel van de Fiets aan Utrecht Fietsen te overhandigen en samen met een medewerker van Utrecht Fietsen aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico. Het van toepassing zijnde eigen risico is terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van Utrecht Fietsen een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.

Type Abonnement

Vastgestelde eigen risico

Original Abonnement

€40,-

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Abonnement

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, of de fietssleutel niet door Huurder aan Utrecht Fietsen kan worden overhandigd, is Huurder aan Utrecht Fietsen een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.
7.4 Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 3.

Type Abonnement

Vastgestelde nalatigheidstoeslag

Original Abonnement

€45,-

Tabel 3: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Abonnement 

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Utrecht Fietsen bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.
7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Utrecht Fietsen, heeft Utrecht Fietsen het recht om een oneerlijkheidstoeslag van €100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.
7.7 Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft Utrecht Fietsen het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets en Abonnement is op te vragen bij Utrecht Fietsen.
7.8 Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Huurder. Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt Utrecht Fietsen de Fiets op en zal contact worden opgenomen met Huurder om een nieuwe Fiets te leveren. Utrecht Fietsen heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Huurder zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van een Onterechte Ruil.

8. Schade

8.1 Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Utrecht Fietsen.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Utrecht Fietsen, behoudt Utrecht Fietsen zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Utrecht Fietsen. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement akkoord te gaan met betaling via een maandelijkse nota. Deze wordt verstuurd …. per mail. De eerste betaling bestaat uit €25,- borg en de toeslag van de eerste maand. Hierna betaald de Huurder de maandelijkse toeslag voor de duur van het Abonnement. 
9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Utrecht Fietsen het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Ruil en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Utrecht Fietsen een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10. Inleveren oude fiets

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude fiets in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.
10.2 De korting wordt per fiets vastgesteld en moet door zowel Huurder als Utrecht Fietsen goedgekeurd worden. Worden Huurder en Utrecht Fietsen het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude fiets niet ingenomen door Utrecht Fietsen.
10.3 Wanneer een Huurder bewust een fiets in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Utrecht Fietsen.
11.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder.
11.4 Utrecht Fietsen is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Utrecht Fietsen.
11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.

12. Wijziging

12.1 Utrecht Fietsen behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.UtrechtFietsen.nl en per e-mail aan Huurder.
12.3 Utrecht Fietsen heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Utrecht Fietsen heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

  • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
  • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;
  • Huurder naar het oordeel van Utrecht Fietsen misbruik maakt van de door Utrecht Fietsen geboden service;
  • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Utrecht Fietsen, dan wel
  • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Utrecht Fietsen haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14. Privacy

14.1 Utrecht Fietsen vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Utrecht Fietsen dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.UtrechtFietsen.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@UtrechtFietsen.nl.

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

www.UtrechtFietsen.nl Versie 1.0 juni 2019